0 (346) 219 10 10 Dahili:2669

CÜYÖS Yönerge

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL

İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ön lisans ve lisans düzeyinde, birinci ve ikinci öğretime yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. ve 7. Maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve 17.03.2010, 25.08.2011 ve 13.02.2013 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,

b) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, konservatuarda ve meslek yüksekokullarında müdürü,

c) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, Konservatuarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) CÜ: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

d) CÜYÖS: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan ve Türkçe ve temel öğrenme becerileri bölümlerinden oluşan yurt dışından öğrenci kabul sınavını,

e) CÜYÖS bürosu: Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin akademik vb. sorunlarını ilgili birimler, uluslararası öğrenci birimi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde çözmeye çalışan birimi,

f) Değerlendirme Komisyonu: Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularını değerlendirmek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavını (CÜYÖS) yürütmek, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve yerleştirme işlemlerini karara bağlamak üzere oluşturulan komisyonu,

g) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

 

Başvuru koşulları

MADDE 5- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

a) Yabancı Uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

(2) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) Fikir ve eylemleri ile TC aleyhine faaliyette bulunmuş veya TC vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle TC Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların, başvuruları kabul edilmez.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(4) Başvurular CÜ resmi internet sayfasında bulunan https://yos.cumhuriyet.edu.tr/ Sayfasından online olarak yapılır.

Başvuru evrakları

MADDE 6- (1) Başvuruda bulunan öğrencilerden başvuru esnasında,

a) Lise Diploması ve Diploma Denklik Belgesi,

b) İkametgâh Tezkeresinin noter tasdikli kopyası,

c) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası,

ç) Pasaportun noter tasdikli kopyası, d) Fotoğraf (2 adet), e) Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu

f) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge. talep edilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular

MADDE 7- (1) Öğrenci kabul etmek isteyen ön lisans ve lisans diploma programlarına kontenjan ayrılabilir. Öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ilgili bölüm/program kurulunun önerisi dikkate alınarak birim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. Kontenjanlar ve başvuru şartları Üniversite web sayfasında ve https://yos.cumhuriyet.edu.tr/ sayfasında ilan edilir.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adayı CÜ’de diploma veren en fazla beş programa başvurabilir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yurt dışından kabul edilecek öğrenci sınavı

MADDE 8- (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Sınavı (CÜYÖS) her yıl Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirtilen tarihte yapılır.

(2) Yapılan başvuruların kabulü, sınava girecek adayların listelerinin ve sonuçların ilanı CÜYÖS sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.

(3) CÜYÖS sınav sorularının hazırlanması, çözümü, dizgiden sonra kontrolü CÜYÖS sınav koordinatörü başkanlığı ile yürütülen 5 kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır.

(4) CÜYÖS Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önceki yıllarda yapılmış olan yurt dışından kabul edilecek öğrenci Sınavlarında göz önüne alınan nitelikte hazırlanmış soru ve değerlendirme düzeninde CÜYÖS sınav komisyonu tarafından hazırlanan sorularla yapılır.

(5) CÜYÖS belgesi sınav tarihi dahil 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(6) CÜYÖS sınav ücretli olup sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

(7) Yerleşen öğrencilerin harçları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

(8) Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yaptığı yabancı uyruklu öğrenci sınavları ile 2 eğitim-öğretim yılı için tercih yapılabilir.

Değerlendirme komisyonu

MADDE 9- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı’nın (CÜYÖS) yürütülmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemlerini karara bağlanması CÜYÖS koordinatörü başkanlığında Senatoca 2 yıl süreyle seçilen sağlık, fen, edebiyat, ilahiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler alanlarında birer temsilcinin de katılımıyla oluşan komisyon tarafından yürütülür. Gerektiğinde komisyon toplantısına bilgi almak amacıyla diğer birimlerden ilgili kişi veya kişiler davet edilebilir.

Yurtdışı öğrenci kabul sınavı ve değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Üniversitemizde uygulaması yapılan CÜYÖS Sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testi Bölümünden 40 ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler. Ancak; adayın Temel Öğrenme Becerileri Testinden 100 tam puan üzerinden Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini tercih edebilmeleri için en az 80, Eczacılık, Veteriner, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için en az 70, diğer lisans programları için en az 65, Yüksek Okullar ve Konservatuarlar için en az 50, Meslek Yüksek Okulları için en az 40 taban puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer üniversitelerinde yapılan YÖS sınavı sonuçlarına göre yurt dışından kabul edilecek öğrenciler Rektörlük tarafından yetkilendirilen CÜYÖS komisyonun kararıyla belirlenir.

(3) (Değişik: 16.01.2019 tarihli Senato Toplantısı) Yerleştirmede öncelik CÜYÖS sınav sonucu ile başvuran adaylara verilir. Boş kalan kontenjanlara diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavı sonuçları ile başvuran adaylar yerleştirilir. Boş kontenjan kalması durumunda bu kontenjanların dağıtılacağı; İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine (Özel Yetenek Sınavı), lise eğitimini baştan sonra Türkiye’deki liselerde tamamlamış olan yabancı öğrenciler lise bitime notuna göre yerleştirilebilir.

(4) Özel yetenek sınavları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(5) Özel Yetenek Sınavına tüm adaylar CÜYÖS veya eşdeğer puanının sıralamasına göre çağrılır. CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrenci adaylarının bilgilerini ilgili Birimlere gönderir. (6) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirler.

(7) Değerlendirmeye esas alınan başarı puanlarının eşit olması halinde lise mezuniyet puanı yüksek olan aday tercih edilir.

(8) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölüm/programlara başvuran yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının CÜYÖS’e girmeleri veya eşdeğeri bir yös sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Bu öğrencilerin değerlendirilmesi yetenek sınav sonuçlarına göre yapılır. Özel yetenek sınavına katılmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm/programlara yapılacak yerleştirmelerde, CÜYÖS’ün %40’ı ile ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınav sonucunun %60’ı alınarak oluşturulan harmanlanmış yetenek puanına göre yapılan sıralama dikkate alınır. Yerleştirmeler, CÜYÖS veya harmanlanmış yetenek puanı sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Adayın özel yetenekle öğrenci kabul eden bölüm/programlara yerleştirilebilmesi için harmanlanmış yetenek puanının 55 veya üzerinde olması gerekir.

(10) Bir Birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu Birime bağlı programların yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Asıl veya yedek kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.

(11) Aday öğrenciler CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir bölüm/programa yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere yerleştirilir.

(12) Kazanan adaylarla ilgili liste, yedekleri ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili Birimlerde ve/veya CÜ’nün ilgili internet sayfasında ve ayrıca toplu olarak CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda ilan edilir.

(13) Kazanan asıl ve yedek adaylara durumlarını bildiren bir elektronik posta (e-posta) CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilir. Bu elektronik postaya kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir.

(14) Kazanan adaylara kabul mektubu verilir.

Kayıtlar

MADDE 11- (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Göç idaresinden alırlar.

(3) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

(4) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla TC vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığına geçmiş olup bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancılardan (4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı” aranmaz.

(5) Dış İlişkiler Birimi bünyesinde yurtdışı öğrenci ofisi oluşturulur. Bu ofis Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışır.

(6) Kayıtlar, CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde belirtilen tarihlerde yapılır ve YÖK’e bildirilir.

(7) Boş kalan kontenjanlar CÜ ve/veya Birimlerin internet sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları CÜ Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt olan öğrenciler YÖK’e bildirilir.

(8) Kayıt için CÜYÖS belgesi, banka dekontu ve dış temsilciliklerden alınan öğrenci vizesi öğrenci işleri daire başkanlığına teslim edilir.

Türkçe ve yabancı dil hazırlık öğretimi

MADDE 12- (1) Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıflarında öğrenim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi çerçevesinde yapılacaktır.

(2) Hazırlık Sınıfı süreleri, öğretim süresine dahil değildir.

Türkçe yeterlik

MADDE 13- (1) Türkçe eğitim veren birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri CÜYÖS içinde yer alan Türkçe testi puanı veya CÜ tarafından yapılan “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlik Sınavı” veya TC Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe testlerinden birinden aldıkları sonuçlara bağlıdır.

(2) Bu adaylardan;

Dil Yeterlilik Düzeyi 

Yeterlilik Sınavı Puan Aralığı

Açıklamalar

C2 

85-100

Akademik eğitime devam edebilir.

C1

70-84

Akademik eğitime devam edebilir.

B2

55-69

Akademik eğitimi devam ederken yeniden değerlendirilmelidir.

B1

40-54

Akademik eğitime devam edemez.

A2

20-39

Akademik eğitime devam edemez.

A1

0-19 

Akademik eğitime devam edemez.


(3) Bir yıllık süre içinde Türkçe yeterliğini kanıtlayamayan öğrenciler beklemeli öğrenci statüsünde sayılır, öğrenimlerine Türkçesini yeterli düzeye getirene kadar devam edemez.

(4) (Değişik: 16.01.2019 tarihli Senato Toplantısı) Öğretim dilinin tamamı yabancı dilde olan birimler hariç olmak üzere kısmen yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kaydı yapılan adaylardan Türkçesi yetersiz olanlar öğrenime başlarlar; ancak, Türkçe kursları alarak Türkçelerini ilerletmekle ve C1 düzeyine yükseltmekle yükümlüdürler.

(5) İsteğe bağlı olarak yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan birimlere kabul edilen adaylar, Türkçe ve yabancı dil yeterliliği için öngörülen niteliklere sahip olmalıdırlar. Aksi halde, her iki dilde yeterliklerini ilerletmek ve kanıtlamak zorundadırlar.

Yabancı dilde yeterlik

MADDE 14- (1) Yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kabul edilen adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kesin kayıt sırasında sunmalıdırlar. Bu sınavlara ilişkin eşdeğerlikler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir. Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Yeterlik Belgesi için CÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na alınırlar. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden yabancı dille veya en az %30 oranında yabancı dille öğretim yapan bölümlere/programlara kayıtlı öğrencilerden en az 70 puan, alanlar başarılı sayılır.

(2) İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça öğretim yapan Birimlere kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya CÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarısız olmaları halinde; bu öğrenciler, bir yıl süre ile ilgili Yönetmelik kurallarına göre CÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı dil öğretimine devam ederler. Bu öğrenciler iki yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız olmaları halinde beklemeli öğrenci statüsünde sayılır, öğrenimlerine devam edemez. Her yıl açılan yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarılı olma durumunda bölüm/programlarında öğrenciliklerine devam ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Genel hükümler

MADDE 15- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Yönergede hükmü bulunmayan haller

MADDE 16- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; YÖK kararları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu yönerge Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 28.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.